KURS 1 - Wykonywanie izolacji budowlanych

1. Wykonywanie izolacji wodochronnych

Słuchacz:

 • rozróżnia rodzaje izolacji wodochronnych
 • rozpoznaje rodzaje gruntów budowlanych i określa ich właściwości
 • określa przyczyny i skutki zawilgocenia obiektów budowlanych
 • posługuje się dokumentacją projektową,  specyfikacjami technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonywania izolacji wodochronnych
 • sporządza przedmiar robót izolacyjnych oraz kalkuluje koszty wykonania izolacji wodochronnych
 • dobiera sposoby wykonania izolacji wodochronnych
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania izolacji wodochronnych
 • wykonuje pomocnicze roboty budowlane związane z ochroną przeciwwilgociową obiektów budowlanych
 • przygotowuje podłoża pod izolacje wodochronne
 • przygotowuje materiały do wykonania izolacji wodochronnych
 • wykonuje izolacje wodochronne
 • wykonuje dylatacje i uszczelnienia w izolacjach wodochronnych
 • ocenia stan techniczny izolacji wodochronnych
 • dobiera sposoby naprawy uszkodzonych izolacji wodochronnych
 • wykonuje prace związane z naprawą izolacji wodochronnych
 • ocenia jakość wykonania izolacji wodochronnych
 • wykonuje obmiar robót izolacyjnych oraz sporządza ich rozliczenie.

2.    Wykonywanie izolacji termicznych, izolacji akustycznych i izolacji przeciwdrganiowych

Słuchacz:

 • określa rodzaje strat ciepła w budynkach i przyczyny ich powstawania
 • określa wpływ hałasu i drgań na budynki i organizm człowieka
 • rozróżnia rodzaje izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • posługuje się dokumentacją projektową  specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru  robót budowlanych,  normami,  katalogami oraz instrukcjami wykonaniaizolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • sporządza przedmiar robót izolacyjnych oraz kalkuluje koszty wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • dobiera sposoby wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • wykonuje pomocnicze roboty budowlane związane z wykonywaniem izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • przygotowuje podłoża pod izolacje termiczne, akustyczne i przeciwdrganiowe
 • przygotowuje materiały do wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • wykonuje izolacje termiczne i akustyczne przegród budowlanych oraz zabezpiecza instalację grzewczą i instalację ciepłej wody użytkowej przed stratami ciepła
 • wykonuje  prace związane z ochroną izolacji termicznych przed zawilgoceniem, działaniem wiatru i uszkodzeniami mechanicznymi
 • wykonuje izolacje przeciwdrganiowe określonych elementów obiektów budowlanych oraz maszyn urządzeń i instalacji budowlanych
 • wykonuje prace związane z naprawą izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • ocenia jakość wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • wykonuje obmiar robót izolacyjnych oraz sporządza ich rozliczenie.

3.    Wykonywanie izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych

Słuchacz:

 • rozpoznaje rodzaje korozji
 • określa przyczyny powstawania korozji oraz jej skutki
 • rozpoznaje rodzaje podłoży budowlanych i ocenia ich stan techniczny
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych
 • sporządza przedmiar robót izolacyjnych oraz kalkuluje koszty wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych
 • dobiera sposoby ochrony antykorozyjnej i chemoodpornej elementów budowlanych wykonanych z różnych materiałów
 • dobiera materiały,  narzędzia oraz sprzęt do wykonania izolacji antykorozyjnych i chemoodpomych
 • przygotowuje podłoża wykonane z różnych materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego i chemoodpomego
 • wykonuje powłoki antykorozyjne i chemoodporne elementów budowlanych
 • ocenia jakość wykonania izolacji antykorozyjnych i chemoodpomych
 • wykonuje obmiar robót izolacyjnych oraz sporządza ich rozliczenie.