KURS 1 - Montaż konstrukcji budowlanych

1. Montaż konstrukcji stalowych

Słuchacz:

 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu konstrukcji stalowych
 • dobiera materiały do wykonania określonych elementów konstrukcji stalowych
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów konstrukcji stalowych
 • wykonuje antykorozyjne i ogniochronne zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych
 • dobiera, zakłada i zdejmuje zawiesia montażowe stosowane podczas robót transportowych
 • dobiera sposoby łączenia elementów konstrukcji stalowych
 • przygotowuje elementy konstrukcji stalowych do wykonywania połączeń
 • wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych
 • zabezpiecza montowaną konstrukcję przed utratą stateczności
 • wykonuje połączenia elementów konstrukcji stalowych
 • wykonuje roboty związane z demontażem konstrukcji stalowych
 • ocenia jakość wykonania robót montażowych
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem konstrukcji stalowych i sporządza rozliczenia tych robót.

2.    Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych

Słuchacz:

 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych
 • dobiera narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych
 • dobiera i przygotowuje do montażu prefabrykaty żelbetowe
 • dobiera sposób montażu prefabrykatów żelbetowych
 • wykonuje roboty zbrojarskie, betoniarskie i ciesielskie związane z montażem
 • prefabrykatów żelbetowych
 • wykonuje zakotwienia prefabrykowanych elementów żelbetowych
 • dobiera, zakłada i zdejmuje uchwyty montażowe oraz zawiesia do transportu i montażu prefabrykowanych elementów żelbetowych
 • steruje pracą operatora dźwigu podczas transportu i montażu prefabrykatów oraz transportu zbrojenia i mieszanki betonowej na miejsce montażu
 • wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów żelbetowych
 • wykonuje połączenia prefabrykatów żelbetowych
 • wykonuje roboty związane z rozbiórką prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych
 • składuje materiały i elementy pochodzące z rozbiórki konstrukcji żelbetowych
 • ocenia jakość wykonania robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych.

3. Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych

Słuchacz:

 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych
 • rozróżnia rodzaje prefabrykatów drewnianych
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych
 • dobiera i przygotowuje prefabrykaty drewniane do montażu elementów obiektów budowlanych o określonej konstrukcji
 • wyznacza miejsca łączenia prefabrykatów drewnianych
 • steruje pracą operatora dźwigu podczas prac transportowych, montażowych i demontażowych prefabrykowanych konstrukcji drewnianych
 • wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów drewnianych
 • zabezpiecza montowaną konstrukcję drewnianą przed utratą stateczności
 • dobiera metody połączeń prefabrykowanych elementów konstrukcji drewnianych
 • wykonuje połączenia prefabrykatów drewnianych
 • zabezpiecza elementy konstrukcji drewnianych przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi
 • wykonuje prace związane z remontami i demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych
 • ocenia jakość montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych.