KURS 1 - Prowadzenie sprzedaży

1. Organizowanie sprzedaży

Słuchacz:

 • przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów
 • dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży
 • przestrzega zasad ustalania cen towarów
 • oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży
 • stosuje metody i formy prezentacji towarów
 • informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej
 • określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów
 • przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów
 • obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy
 • przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży
 • przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej
 • prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami
 • stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej
 • zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą
 • przeprowadza inwentaryzację towarów.

2.    Sprzedaż towarów

Słuchacz:

 • charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży
 • przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży
 • stosuje różne formy i techniki sprzedaży
 • określa rodzaje zachowań klientów
 • przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej
 • udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży
 • prezentuje ofertę handlową
 • realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży
 • dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych
 • zabezpiecza i odprowadza utarg
 • wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru
 • obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy
 • sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów
 • stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT
 • stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta
 • przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.