KURS 1 - Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

1. Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu

Słuchacz:

 • rozróżnia rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich właściwości i zastosowanie
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót zbrojarskich
 • sporządza przedmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu oraz kalkuluje koszty tych robót
 • dobiera stal zbrojeniową, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich
 • dobiera środki transportu stali zbrojeniowej
 • dobiera sposoby prostowania, cięcia i gięcia prętów zbrojeniowych
 • wykonuje czynności związane z czyszczeniem i prostowaniem prętów przeznaczonych do montażu
 • wykonuje cięcie i gięcie prętów zbrojeniowych
 • ocenia jakość wykonania robót zbrojarskich
 • wykonuje obmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu i sporządza rozliczenie tych robót.

2. Montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach

Słuchacz:

 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniach i formach
 • sporządza przedmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniach i formach oraz kalkuluje koszty tych robót
 • dobiera pręty zbrojeniowe oraz materiały pomocnicze do montażu zbrojenia
 • dobiera narzędzia i sprzęt do montażu zbrojenia
 • układa zbrojenie w deskowaniach i formach
 • dobiera sposoby łączenia prętów zbrojeniowych
 • wykonuje siatki i szkielety zbrojeniowe
 • dobiera środki transportu prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów zbrojeniowych
 • układa pręty zbrojeniowe, siatki i szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach
 • ocenia jakość montażu i układania zbrojenia
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniu oraz sporządza rozliczenie tych robót.

3. Wykonywanie mieszanek betonowych

Słuchacz:

 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania mieszanek betonowych
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonywania mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania
 • dobiera składniki mieszanek betonowych
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót betoniarskich
 • przestrzega zasad przygotowania mieszanek betonowych
 • dobiera środki transportu mieszanek betonowych
 • wykonuje mieszanki betonowe zgodnie z recepturą
 • sporządza zaprawy i zaczyny budowlane
 • ocenia jakość wykonania mieszanek betonowych
 • sporządza rozliczenie robót związanych z wykonaniem mieszanek betonowych.

4. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu

Słuchacz:

 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego betonu
 • sporządza przedmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanek betonowych i pielęgnacją świeżego betonu oraz kalkuluje koszty tych robót
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu
 • układa mieszankę betonową w formach i deskowaniach
 • dobiera sposoby zagęszczania mieszanki betonowej
 • wykonuje czynności związane z zagęszczaniem mieszanki betonowej
 • określa metody przyspieszania dojrzewania świeżego betonu
 • dobiera sposoby pielęgnacji świeżego betonu
 • wykonuje czynności związane z pielęgnacją świeżego betonu
 • wykonuje drobnowymiarowe wyroby z zapraw i mieszanek betonowych
 • określa sposoby naprawy elementów betonowych i żelbetowych i wykonuje czynności związane z tą naprawą
 • ocenia jakość wykonania robót betoniarskich
 • wykonuje obmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu oraz sporządza rozliczenie tych robót.

LUB

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

Słuchacz:

 • rozróżnia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • dobiera składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • przygotowuje składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe zgodnie z recepturą
 • ocenia jakość wykonania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
 • wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych i sporządza rozliczenie tych robót.

2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

Słuchacz:

 • rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych
 • rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach
 • rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych oraz określa sposoby ich wykonania
 • dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania
 • wyznacza położenie murowanych konstrukcji budowlanych
 • wykonuje murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy
 • wykonuje spoinowanie i licowanie ścian
 • wykonuje roboty ziemne i izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie i zbrojarskie związane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych
 • ocenia jakość wykonania robót murarskich
 • wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.

3. Wykonywanie tynków

Słuchacz:

 • rozróżnia rodzaje tynków
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania tynków
 • dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz kalkuluje koszty ich wykonania
 • przygotowuje podłoże do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych
 • wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne
 • wykonuje czynności związane z wykańczaniem powierzchni tynkowanych oraz osadzaniem kratek wentylacyjnych i innych elementów
 • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz dobiera sposoby ich naprawy
 • wykonuje naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych
 • ocenia jakość wykonania robót tynkarskich
 • wykonuje obmiar 2wiązanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych i sporządza rozliczenie tych robót.

4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Słuchacz:

 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych
 • dobiera oraz przygotowuje materiały budowlane do wykonywania remontu murowanych konstrukcji budowlanych
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z remontem oraz rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych
 • wykonuje roboty murarskie związane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych
 • wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych
 • ocenia jakość wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych
 • wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.

LUB

Montaż konstrukcji budowlanych

1. Montaż konstrukcji stalowych

Słuchacz:

 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu konstrukcji stalowych
 • dobiera materiały do wykonania określonych elementów konstrukcji stalowych
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów konstrukcji stalowych
 • wykonuje antykorozyjne i ogniochronne zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych
 • dobiera, zakłada i zdejmuje zawiesia montażowe stosowane podczas robót transportowych
 • dobiera sposoby łączenia elementów konstrukcji stalowych
 • przygotowuje elementy konstrukcji stalowych do wykonywania połączeń
 • wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych
 • zabezpiecza montowaną konstrukcję przed utratą stateczności
 • wykonuje połączenia elementów konstrukcji stalowych
 • wykonuje roboty związane z demontażem konstrukcji stalowych
 • ocenia jakość wykonania robót montażowych
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem konstrukcji stalowych i sporządza rozliczenia tych robót.

2. Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych

Słuchacz:

 • posługuje się dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych
 • dobiera narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych
 • dobiera i przygotowuje do montażu prefabrykaty żelbetowe
 • dobiera sposób montażu prefabrykatów żelbetowych
 • wykonuje roboty zbrojarskie, betoniarskie i ciesielskie związane z montażem

KURS 2 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

1. Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych

Słuchacz:

 • posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu budowy i wykonania robót ziemnych
 • sporządza plan zagospodarowania terenu budowy
 • przestrzega zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi
 • dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy
 • określa sposoby wykonywania obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych
 • dobiera sposoby wykonania robót ziemnych
 • dobiera sposoby zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów
 • dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych
 • sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych
 • sporządza harmonogramy robót ziemnych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • dobiera zespoły robocze do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robotami ziemnymi oraz koordynuje ich pracę
 • kontroluje przebieg realizacji robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych
 • ocenia jakość wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych

2. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego

Słuchacz:

 • posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych stanu surowego
 • rozróżnia technologie wykonania elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych
 • określa rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych
 • przestrzega zasad montażu konstrukcji budowlanych
 • dobiera sposoby wykonywania robót beton Jarskich, zbrojarskich, ciesielskich i murarskich
 • dobiera sposoby wykonania izolacji budowlanych
 • dobiera sposoby wykonania ścian niekonstrukcyjnych
 • dobiera sposoby wykonania pokryć dachowych oraz obróbek dekarskich
 • dobiera sposoby montażu systemów odwodnień połaci dachowych
 • przestrzega zasad montażu okien, drzwi i wyrobów ślusarsko-kowalskich
 • dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do robót budowlanych stanu surowego
 • sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do robót budowlanych stanu surowego
 • sporządza harmonogramy robót budowlanych stanu surowego
 • dobiera zespoły robocze do wykonywania robót budowlanych stanu surowego i koordynuje ich pracę
 • kontroluje przebieg realizacji robót budowlanych stanu surowego
 • ocenia jakość wykonania robót budowlanych stanu surowego.

3. Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych

Słuchacz:

 • posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania budowlanych robót wykończeniowych
 • rozróżnia technologie wykonania elementów wykończeniowych
 • dobiera sposoby wykonania budowlanych robót wykończeniowych
 • dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do budowlanych robót wykończeniowych
 • sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do budowlanych robót wykończeniowych
 • sporządza harmonogramy budowlanych robót wykończeniowych
 • dobiera zespoły robocze do wykonywania budowlanych robót wykończeniowych i koordynuje ich pracę
 • kontroluje przebieg realizacji budowlanych robót wykończeniowych ocenia jakość wykonania budowlanych robót wykończeniowych.

4. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych

Słuchacz:

 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych
 • określa zakres i rodzaj robót remontowych w obiektach budowlanych
 • wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu
 • przestrzega zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego
 • przestrzega zasad sporządzania wniosków o rozbiórkę i remont obiektów budowlanych
 • dobiera sposoby wykonywania remontów obiektów budowlanych
 • dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów obiektów budowlanych
 • sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania remontów obiektów budowlanych
 • sporządza harmonogramy robót remontowych obiektów budowlanych
 • dobiera zespoły robocze do wykonywania remontów obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę
 • kontroluje przebieg realizacji robót remontowych obiektów budowlanych
 • ocenia jakość wykonania robót remontowych obiektów budowlanych.

5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

Słuchacz:

 • posługuje się dokumentacją projektową rozbiórki obiektów budowlanych
 • wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki
 • dobiera sposoby wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych
 • dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych
 • dobiera środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych
 • sporządza harmonogramy robót rozbiórkowych obiektów budowlanych
 • dobiera zespoły robocze do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę
 • kontroluje przebieg realizacji robót rozbiórkowych obiektów budowlanych
 • ocenia jakość wykonania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych
 • sporządza rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych.

KURS 3 - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

1. Sporządzanie kosztorysów

Słuchacz:

 • rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania
 • posługuje się dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
 • korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych
 • sporządza przedmiar robót budowlanych
 • wykonuje obmiar robót budowlanych
 • ustala założenia do kosztorysowania
 • sporządza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze
 • stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.

2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Słuchacz:

 • przestrzega zasad i trybu udzielania zamówień publicznych
 • rozróżnia dokumenty przetargowe
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia
 • korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia
 • przestrzega zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • przygotowuje i kompletuje dokumentację przetargową
 • sporządza oferty na roboty budowlane.