KURS 1 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków

Słuchacz:

 • stosuje przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych zadań
 • określa zadania przedsiębiorców, instytucji finansowych, organów administracji rządowej i samorządowej
 • rozróżnia formy organizacyjno-prawne działania przedsiębiorców
 • organizuje współpracę z kontrahentami i innymi podmiotami
 • stosuje strategie marketingowe
 • prowadzi sprawy związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi
 • sporządza dokumenty związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi
 • stosuje różne metody kalkulacji cen sprzedaży, w tym rozliczenia z tytułu podatku VAT
 • rozróżnia rodzaje zapasów i zasady ich normowania
 • oblicza normy zapasów w celu zachowania ciągłości produkcji i sprzedaży oraz wskaźniki rotacji zapasów
 • oblicza podatki bezpośrednie i pośrednie
 • sporządza ewidencje r deklaracje podatkowe
 • korzysta z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych.

2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Słuchacz:

 • stosuje przepisy prawa dotyczące spraw kadrowych, płacowych, emerytalno-rentowych
 • prowadzi dokumentację dotyczącą rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników
 • sporządza dokumenty w sprawach emerytalno-rentowych pracowników
 • oblicza wynagrodzenia według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów
 • oblicza zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym
 • sporządza listy płac
 • sporządza deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • sporządza deklaracje i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń
 • oblicza i interpretuje wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń
 • korzysta z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych.

3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań

Słuchacz:

 • rozróżnia rodzaje i strukturę planów
 • przestrzega zasad i metod planowania
 • sporządza biznesplan
 • oblicza i interpretuje podstawowe miary oraz wskaźniki analizy ekonomicznej
 • rozróżnia metody, rodzaje i etapy analizy ekonomicznej
 • przygotowuje informacje o wykonywaniu zadań organizacji niezbędne do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości
 • sporządza sprawozdania z wykonania zaplanowanych zadań
 • przygotowuje, w różnych formach, prezentacje materiałów planistycznych i analitycznych
 • korzysta z programów komputerowych do obliczeń, analiz i sprawozdań oraz z systemu e-statystyki.

KURS 2 - Prowadzenie rachunkowości

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

Słuchacz:

 • sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania
 • interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi
 • przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych
 • klasyfikuje aktywa i pasywa
 • wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy
 • identyfikuje kategorie wynikowe
 • przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości
 • przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych
 • otwiera i zamyka księgi rachunkowe
 • ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach
 • rozlicza koszty działalności organizacji
 • planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych
 • rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów
 • ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową
 • poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych
 • sporządza zestawienie obrotów i sald
 • stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych
 • stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.

2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji

Słuchacz:

 • rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji
 • przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami
 • ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne
 • rozlicza różnice inwentaryzacyjne
 • sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.

3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

Słuchacz:

 • sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe
 • identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej
 • dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej
 • oblicza wskaźniki analizy finansowej
 • ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji.