KURS 1 - Prowadzenie sprzedaży

1. Organizowanie sprzedaży

Słuchacz:

 • przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów
 • dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży
 • przestrzega zasad ustalania cen towarów
 • oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży
 • stosuje metody i formy prezentacji towarów
 • informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej
 • określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów
 • przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów
 • obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy
 • przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży
 • przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej
 • prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami
 • stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej
 • zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą
 • przeprowadza inwentaryzację towarów.

2. Sprzedaż towarów

Słuchacz:

 • charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży
 • przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży
 • stosuje różne formy i techniki sprzedaży
 • określa rodzaje zachowań klientów
 • przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej
 • udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży
 • prezentuje ofertę handlową
 • realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży
 • dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych
 • zabezpiecza i odprowadza utarg
 • wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru
 • obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy
 • sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów
 • stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT
 • stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta
 • przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

KURS 2 - Prowadzenie działalności handlowej

1. Organizowanie działań reklamowych i marketingowych

Słuchacz:

 • korzysta z różnych źródeł informacji o rynku
 • dobiera metody badań i analizy rynku
 • dokonuje analizy rynku dotyczącej oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych
 • stosuje przepisy prawa dotyczące działalności marketingowej
 • realizuje zadania związane z działalnością reklamow
 • dobiera i stosuje narzędzia promocji odpowiednie do oferty handlowej
 • podejmuje decyzje handlowe na podstawie analizy marketingowych badań rynku
 • podejmuje decyzje handlowe na podstawie wyników analizy statystycznej
 • opracowuje plan marketingowy przedsiębiorstwa.

2. Zarządzanie działalnością handlową

Słuchacz:

 • korzysta z Polskiej Klasyfikacji Działalności, Europejskiej Klasyfikacji Działalności oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
 • przygotowuje oferty handlowe i zapytania ofertowe
 • dobiera formy sprzedaży do rodzaju działalności handlowej
 • prowadzi negocjacje handlowe
 • stosuje przepisy prawa dotyczące działalności handlowej
 • zawiera umowy kupna lub umowy sprzedaży
 • sporządza kalkulację cen sprzedaży
 • przestrzega procedur dotyczących wyboru dostawców oraz zamawiania towarów
 • przestrzega zasad przechowywania, magazynowania oraz transportu wyrobów i towarów
 • organizuje przepływ kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów
 • prowadzi i nadzoruje gospodarkę magazynową
 • organizuje prace dotyczące ilościowego i jakościowego odbioru towarów
 • dobiera środki techniczne do wykonania określonych zadań
 • nadzoruje procesy składowania oraz magazynowania wyrobów i towarów
 • wykonuje prace związane ze sporządzaniem i archiwizacją dokumentów dotyczących transakcji zakupu lub transakcji sprzedaży
 • wykonuje czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji.

3. Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej

Słuchacz:

 • stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości handlowej
 • przestrzega zasad funkcjonowania kont bilansowych i kont wynikowych
 • ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach bilansowych i kontach wynikowych
 • wycenia składniki aktywów i pasywów
 • określa koszty działalności handlowej oraz przychody z działalności handlowej
 • sporządza kalkulację kosztu jednostkowego i ceny sprzedaży
 • rozlicza i ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne
 • stosuje metody ustalania wyniku finansowego
 • oblicza wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w różnych systemach
 • przestrzega zasad ustalania zobowiązań wobec instytucji publicznoprawnych
 • sporządza dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych, rozrachunków z pracownikami i kontrahentami oraz instytucjami publicznoprawnymi
 • stosuje metody analizy ekonomicznej
 • interpretuje podstawowe miary i wskaźniki analizy ekonomicznej
 • sporządza sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych
 • przestrzega zasad i stosuje metody sporządzania planów rzeczowych i planów finansowych
 • sporządza biznesplan przedsiębiorstwa.