KURS 1 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Słuchacz:

 • stosuje systemy liczbowe używane w technice komputerowej
 • wymienia funkcje i przestrzega zasad działania poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera
 • dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych
 • montuje komputer osobisty z podzespołów
 • modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste
 • planuje przebieg prac związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy
 • instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje
 • stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem
 • instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń
 • konfiguruje ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym
 • stosuje oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego
 • stosuje oprogramowanie zabezpieczające
 • odczytuje dokumentację techniczną informatycznych systemów komputerowych
 • opracowuje wskazania do użytkowania systemu operacyjnego
 • sporządza cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych
 • opracowuje dokumentację techniczną stanowiska komputerowego
 • stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych
 • rozpoznaje rodzaje licencji oprogramowania komputerowego
 • stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

Słuchacz:

 • wyjaśnia zasadę działania interfejsów komputera osobistego
 • wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
 • przygotowuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy
 • stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
 • wykonuje konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
 • instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
 • konfiguruje urządzenia peryferyjne komputera osobistego.

3. Naprawa komputera osobistego

Słuchacz:

 • posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego
 • określa kody błędów uruchamiania komputera osobistego
 • lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego
 • lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji
 • lokalizuje uszkodzenia urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
 • sporządza harmonogram prac związanych z lokalizacją i usuwaniem usterek komputera osobistego
 • dobiera oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego
 • odzyskuje z komputera osobistego dane użytkownika
 • tworzy kopie bezpieczeństwa danych
 • formułuje wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego
 • sporządza kosztorys naprawy komputera osobistego.

KURS 2 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

Słuchacz:

 • rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych
 • rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego
 • rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej
 • rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu
 • określa funkcje komputerowego systemu sieciowego
 • wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej
 • dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe
 • sporządza kosztorys projektowanej sieci komputerowej
 • dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej
 • dobiera przyrządy i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego
 • montuje okablowanie sieciowe
 • wykonuje pomiary okablowania strukturalnego
 • opisuje i analizuje klasy adresów IP
 • projektuje strukturę adresów IP w sieci
 • wykonuje pomiary i testy sieci logicznej
 • opracowuje dokumentację powykonawczą lokalnej sieci komputerowej.

2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych

Słuchacz:

 • modernizuje i rekonfiguruje serwery
 • konfiguruje przełączniki lokalnych sieci komputerowych
 • konfiguruje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych
 • konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. Firewall)
 • konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej
 • konfiguruje urządzenia telefonii internetowej
 • dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne
 • tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych
 • monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych.

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Słuchacz:

 • instaluje sieciowe systemy operacyjne
 • konfiguruje interfejsy sieciowe
 • udostępnia zasoby lokalnej sieci komputerowej
 • charakteryzuje usługi serwerowe
 • określa funkcje profili użytkowników i zasady grup użytkowników
 • zarządza kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera
 • konfiguruje usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej
 • zarządza centralnie stacjami roboczymi
 • rozpoznaje protokoły aplikacyjne
 • monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej
 • modernizuje lokalną sieć komputerową
 • przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych
 • wyjaśnia zasady działania protokołów lokalnej sieci komputerowej
 • konfiguruje usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację IP), system nazw, ruting, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall)
 • podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu
 • konfiguruje usługi serwerów internetowych
 • określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej
 • lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych
 • zabezpiecza komputery przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.

KURS 3 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

1.Tworzenie stron internatowych

Słuchacz:

 • posługuje się hipertekstowymi językami znaczników
 • tworzy strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników
 • tworzy kaskadowe arkusze stylów (CSS)
 • wykorzystuje kaskadowe arkusze stylów (CSS) do opisu formy prezentacji strony internetowej
 • rozpoznaje funkcje edytorów spełniających założenia WYSIWYG
 • tworzy strony internetowe za pomocą edytorów spełniających założenia WYSIWYG
 • projektuje strukturę witryny internetowej
 • wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami
 • stosuje reguły walidacji stron internetowych
 • testuje i publikuje witryny internetowe
 • stosuje różne modele barw
 • przestrzega zasad cyfrowego zapisu obrazu
 • wykonuje projekt graficzny witryny internetowej
 • tworzy grafikę statyczną i animacje jako elementy stron internetowych
 • zmienia atrybuty obiektów graficznych i modyfikuje obiekty graficzne
 • przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i dźwięk do publikacji w Internecie
 • przestrzega zasad komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku.

2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

Słuchacz:

 • korzysta z funkcji strukturalnego języka zapytań
 • posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych
 • projektuje i tworzy relacyjne bazy danych
 • importuje dane do bazy danych
 • tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych
 • instaluje systemy baz danych i systemy zarządzania bazami danych
 • modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych
 • dobiera sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych
 • zarządza bazą danych i jej bezpieczeństwem
 • określa uprawnienia poszczególnych użytkowników i zabezpieczenia dla nich
 • udostępnia zasoby bazy danych w sieci
 • zarządza kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem
 • kontroluje spójność baz danych
 • dokonuje naprawy baz danych.

3. Tworzenie aplikacji internetowych

Słuchacz:

 • korzysta z wbudowanych typów danych
 • tworzy własne typy danych
 • przestrzega zasad programowania
 • stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania
 • tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania
 • wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger
 • kompiluje i uruchamia kody źródłowe
 • wykorzystuje języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera
 • stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych
 • wykorzystuje frameworki do tworzenia własnych aplikacji
 • pobiera dane aplikacji i przechowuje je w bazach danych
 • testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy
 • dokumentuje tworzoną aplikację
 • zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie
 • zabezpiecza dostępno tworzonych aplikacji