KURS 1 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

Słuchacz:

 • dobiera sposób zaopatrzenia materiałowego do potrzeb systemu produkcyjnego
 • dobiera urządzenia techniczne do formy organizacji procesu produkcyjnego
 • dobiera system odprowadzania i neutralizacji odpadów powstałych w procesie produkcji
 • dobiera systemy informatyczne do formy organizacji procesu produkcji
 • organizuje przepływ zasobów i informacji między poszczególnymi etapami ich przetwarzania
 • nadzoruje i monitoruje przepływ zasobów i informacji
 • sporządza dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych.

2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych

Słuchacz:

 • dobiera system zamawiania towarów w zależności od organizacji pracy w magazynie i zlecenia klienta
 • przestrzega zasad zarządzania zapasami
 • dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych
 • dobiera parametry przechowywania materiałów
 • optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej
 • organizuje czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu i przechowywania
 • dobiera opakowania do rodzaju produktów, potrzeb klienta i środków transportu
 • stosuje magazynowe systemy informatyczne oraz zasady automatycznej identyfikacji towarów
 • nadzoruje przebieg procesów magazynowych
 • ustala ceny usług magazynowych
 • sporządza dokumentację magazynową.

3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji

Słuchacz:

 • planuje etapy dystrybucji
 • dobiera kanały dystrybucji do przyjętej strategii przepływu
 • wybiera kontrahentów według przyjętych kryteriów
 • organizuje współpracę jednostek uczestniczących w łańcuchu dystrybucji
 • stosuje systemy informatyczne w procesie dystrybucji
 • stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów
 • analizuje mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych
 • nadzoruje proces dystrybucji produktów
 • sporządza dokumenty dotyczące przepływu między ogniwami kanału dystrybucji w języku polskim i języku obcym
 • ustala ceny przepływu produktów między ogniwami kanału dystrybucji.

KURS 2 - Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

1. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych

Słuchacz:

 • stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego
 • dobiera technologie procesów transportowych do warunków zlecenia
 • sporządza plan z przebiegu procesu transportowego
 • opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego
 • stosuje systemy monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu
 • stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych
 • ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych
 • sporządza dokumentację transportową w języku polskim i języku obcym
 • ustala cenę usługi transportowej.

2. Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych

Słuchacz:

 • stosuje przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych
 • określa zadania transportowe
 • dobiera środki techniczne i technologie przeładunkowe w transporcie międzygałęziowym
 • dobiera środki techniczne do wykonania procesów transportowych
 • ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami
 • sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym
 • ustala ceny użytkowania środków technicznych.

KURS 3 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych

Słuchacz:

 • rozróżnia zadania poszczególnych jednostek gospodarczych
 • organizuje przepływ zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej zgodnie z zasadami funkcjonowania jednostek gospodarczych
 • organizuje pracę w jednostkach gospodarczych zgodnie z zasadami logistyki
 • przetwarza pozyskane informacje na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej
 • przestrzega zasad gospodarki odpadami w ramach jednostki gospodarczej
 • sporządza dokumentacje procesów logistycznych jednostki gospodarczej w języku polskim i języku obcym.

2. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych

Słuchacz:

 • organizuje przepływ informacji i zasobów w jednostce administracyjnej
 • rozróżnia rodzaje i systemy transportu miejskiego
 • oblicza zapotrzebowanie jednostki administracyjnej na wodę oraz energię elektryczną i cieplną na podstawie określonych parametrów
 • przestrzega zasad logistycznej obsługi imprez masowych
 • przestrzega zasad gospodarowania odpadami
 • ocenia efektywność wykorzystania infrastruktury logistycznej w jednostce administracyjnej
 • prowadzi dokumentację funkcjonowania systemu logistycznego w jednostce administracyjnej.