KURS 1 - Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

1. Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych

Słuchacz:

 • wykorzystuje wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata
 • korzysta z map geograficznych i innych źródeł informacji
 • dobiera usługi turystyczne do potrzeb klientów
 • opracowuje programy imprez turystycznych
 • sporządza programy konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych
 • kalkuluje koszty usług turystycznych
 • oblicza koszty imprez turystycznych dla grup oraz koszty jednostkowe
 • ustala ceny imprez i usług turystycznych
 • sporządza dokumentację dotyczącą kalkulacji imprez i usług turystycznych.

2. Rezerwacja imprez i usług turystycznych

Słuchacz:

 • dobiera usługodawców do realizacji imprez i usług turystycznych
 • dobiera najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego
 • zamawia usługi turystyczne
 • prowadzi rezerwację imprez i usług turystycznych
 • dokonuje rezerwacji usług on-line
 • korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego
 • opracowuje dokumentację związaną z zamawianiem usług turystycznych.

3. Realizacja imprez i usług turystycznych

Słuchacz:

 • stosuje metody przewodnictwa turystycznego oraz pilotażu wycieczek
 • przestrzega zasad żywienia uczestników ruchu turystycznego
 • planuje i organizuje czas wolny klientów
 • obsługuje imprezy turystyczne dla różnych grup klientów
 • współpracuje z usługodawcami w zakresie realizacji imprez i usług turystycznych
 • obsługuje konferencje, kongresy, targi i giełdy turystyczne
 • przestrzega zasad obsługi klienta
 • sporządza i prowadzi dokumentację dotyczącą imprez i usług turystycznych
 • gromadzi dokumenty finansowe potwierdzające realizację imprez i usług turystycznych
 • monitoruje przebieg realizacji imprez i usług turystycznych.

KURS 2 - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

1. Prowadzenie informacji turystycznej

Słuchacz:

tworzy i aktualizuje bazy danych informacji turystycznej
udziela informacji turystycznej
określa walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjną Polski oraz wybranych regionów świata
korzysta ze źródeł informacji geograficznej i turystycznej
współpracuje z uczestnikami rynku turystycznego
opracowuje materiały promocyjne, informatory i katalogi usług turystycznych.

2. Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych

Słuchacz:

 • stosuje komputerowe systemy rezerwacji usług i imprez turystycznych
 • stosuje różne formy sprzedaży usług i imprez własnych oraz innych podmiotów rynku turystycznego
 • rejestruje sprzedaż usług i imprez turystycznych
 • stosuje różne formy płatności podczas sprzedaży usług i imprez turystycznych
 • sporządza dokumenty potwierdzające płatność za usługi i imprezy turystyczne
 • sporządza umowy cywilnoprawne dotyczące usług i imprez turystycznych
 • stosuje instrumenty marketingu w sprzedaży usług i imprez turystycznych.

3.    Rozliczanie imprez i usług turystycznych

Słuchacz:

 • rozlicza koszty usług turystycznych świadczonych przez usługodawców
 • sporządza rozliczenie wpływów i kosztów imprezy turystycznej
 • przestrzega zasad opodatkowania usług i imprez turystycznych
 • rozlicza koszty konferencji, targów i giełd turystycznych
 • prowadzi ewidencję księgową imprez i usług turystycznych przestrzegając zasad rachunkowości
 • sporządza dokumentację dotyczącą rozliczeń imprez i usług turystycznych.