KURS 1 - Ocena stanu środowiska

1. Wykonywanie badań dotyczących stanu środowiska

Słuchacz:

 • planuje prace związane z badaniem i oceną stanu środowiska
 • lokalizuje punkty pomiaru parametrów powietrza, wody, gleby oraz natężenia hałasu i drgań
 • dobiera metody prowadzenia badań oraz aparaturę pomiarową w zależności od badanego komponentu środowiska
 • pobiera próbki komponentów środowiska do badań laboratoryjnych i terenowych
 • obsługuje urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarowaj
 • wykonuje oznaczenia laboratoryjne określonych komponentów środowiska
 • prowadzi badania procesów zachodzących w środowisku
 • opracowuje i ewidencjonuje wyniki badań
 • ocenia jakość komponentów środowiska na podstawie obowiązujących norm oraz przepisów prawa
 • organizuje działania związane monitoringiem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby oraz hałasu
 • opracowuje plany działań związanych z monitoringiem przyrody ożywionej
 • korzysta z systemu gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych
 • określa cele i przestrzega zasad zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego
 • wykonuje badania związane z prowadzeniem zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego
 • ocenia aktualny stan środowiska oraz opracowuje prognozy zmian zachodzących w środowisku
 • opracowuje plany działań w sytuacji wystąpienia zagrożeń ekologicznych
 • przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka, wynikające z prowadzonych prac laboratoryjnych i terenowych.

2. Ocena stopnia zanieczyszczenia środowiska

Słuchacz:

 • przestrzega zasad sporządzania bilansów zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby
 • określa stężenie i rozmieszczenie zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby w różnych regionach kraju
 • sporządza bilanse zanieczyszczeń wód płynących, powietrza i gleby
 • opracowuje wyniki bilansów z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych
 • określa dopuszczalny stopień zanieczyszczenia środowiska na podstawie obowiązujących norm i przepisów prawa
 • oblicza stopień redukcji zanieczyszczeń gazów odlotowych i ścieków
 • oblicza emisje zanieczyszczeń na podstawie wyników monitoringu
 • ocenia aktualny stan środowiska na podstawie bilansu zanieczyszczeń
 • korzysta z informacji zamieszczanych w katastrze wodnym
 • określa warunki wydawania pozwoleń emisyjnych i decyzji wodnoprawnych
 • opracowuje instrukcje gospodarowania wodą
 • rozpoznaje rodzaje zagrożeń i określa ich wpływ na środowisko
 • oblicza opłaty za korzystanie ze środowiska
 • określa wpływ oddziaływania inwestycji szczególnie szkodliwych na środowisko przyrodnicze i ludzi.

KURS 2 - Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

1. Planowanie i wykonywanie zadań dotyczących ochrony wód

Uczeń:

 • przestrzega zasad eksploatacji ujęć wód powierzchniowych i podziemnych
 • rozpoznaje źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych
 • dobiera metody uzdatniania wody
 • planuje proces uzdatniania wody w zależności od jej składu chemicznego
 • dobiera urządzenia do uzdatniania wody przeznaczonej do określonych celów
 • obsługuje urządzenia stosowane w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do celów pitnych i przemysłowych
 • klasyfikuje ścieki według określonych kryteriów
 • analizuje procesy zachodzące podczas oczyszczania ścieków miejskich i przemysłowych
 • dobiera urządzenia do oczyszczania różnego rodzaju ścieków
 • prowadzi prace związane z oczyszczaniem ścieków miejskich i przemysłowych
 • rozpoznaje rodzaje i elementy przydomowej oczyszczalni ścieków
 • kieruje pracami związanymi z budową i eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków
 • prowadzi prace związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych
 • korzysta z dokumentacji projektowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Planowanie oraz wykonywanie zadań dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego

Słuchacz:

 • rozpoznaje źródła zanieczyszczeń powietrza
 • określa rodzaj i stężenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
 • dobiera metody ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami
 • planuje działania związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery
 • organizuje i prowadzi prace związane z usuwaniem zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego
 • propaguje stosowanie bezodpadowych technologii wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
 • określa wpływ hałasu na organizm człowieka i środowisko przyrodnicze
 • dobiera metody i środki ochrony przed hałasem
 • podejmuje działania związane z ograniczaniem hałasu i drgań w środowisku
 • stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przed hałasem i drganiami.

3. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami oraz prac dotyczących ochrony gleb

Słuchacz:

 • klasyfikuje odpady według określonych kryteriów
 • określa warunki i metody unieszkodliwiania odpadów
 • organizuje zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych
 • przestrzega zasad składowania i magazynowania odpadów
 • sortuje odpady komunalne
 • dobiera sposoby zagospodarowania odpadów
 • dobiera metody unieszkodliwiania odpadów
 • prowadzi kampanię na rzecz ochrony środowiska
 • nadzoruje prace związane z eksploatacją składowiska odpadów komunalnych
 • prowadzi prace związane z kompostowaniem odpadów
 • planuje i prowadzi prace związane ze spalaniem odpadów komunalnych oraz eksploatacją spalarni
 • prowadzi prace związane z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych
 • dobiera metody unieszkodliwiania odpadów przemysłowych
 • organizuje prace związane z przeróbką osadów ściekowych i eksploatacją urządzeń
 • rozpoznaje źródła zanieczyszczenia gleb
 • dobiera metody ochrony gleb przed degradacją i dewastacją
 • organizuje prace związane z rekultywacją gleb.