KURS 1 - Prowadzenie rachunkowości

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

Słuchacz:

 • sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania
 • interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi
 • przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych
 • klasyfikuje aktywa i pasywa
 • wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy
 • identyfikuje kategorie wynikowe
 • przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości
 • przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych
 • otwiera i zamyka księgi rachunkowe
 • ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach
 • rozlicza koszty działalności organizacji
 • planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych
 • rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów
 • ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową
 • poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych
 • sporządza zestawienie obrotów i sald
 • stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych
 • stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.

2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji

Słuchacz:

 • rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji
 • przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami
 • ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne
 • rozlicza różnice inwentaryzacyjne
 • sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.

3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

Słuchacz:

 • sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe
 • identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej
 • dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej
 • oblicza wskaźniki analizy finansowej
 • ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji.

 

KURS 2 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

1. Rozliczanie wynagrodzeń

Słuchacz:

 • sporządza dokumentację pracowniczą
 • rozróżnia i sporządza umowy cywilnoprawne
 • oblicza wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania
 • rozróżnia elementy składowe listy płac
 • sporządza listę płac
 • rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
 • stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych
 • oblicza składki na ubezpieczenia społeczne
 • ustala uprawnienia do zasiłku chorobowego i oblicza jego wysokość
 • oblicza wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego
 • oblicza składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • oblicza wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • stosuje oprogramowanie kadrowo-płacowe.

2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych

Słuchacz:

 • posługuje się terminologią z zakresu finansów publicznych
 • stosuje przepisy prawa podatkowego
 • klasyfikuje podatki
 • rozpoznaje elementy konstrukcji podatków i opłat
 • rozlicza podatek VAT
 • rozlicza podatek akcyzowy
 • rozlicza podatki dochodowe z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikania podwójnego opodatkowania
 • przestrzega zasad określania i rozliczania innych danin publicznych
 • prowadzi ewidencje podatkowe
 • sporządza deklaracje podatkowe
 • przestrzega zasad przechowywania dokumentacji podatkowej
 • stosuje oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych.

3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Słuchacz:

 • sporządza dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych
 • rozróżnia składki na ubezpieczenia społeczne
 • sporządza dokumenty rozliczeniowe
 • sporządza dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • ustala składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • posługuje się programem do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.