KURS 1 - Prowadzenie produkcji rolniczej

1. Prowadzenie produkcji roślinnej

Słuchacz:

 • określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin
 • dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu
 • dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego
 • wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych
 • planuje nawożenie organiczne i mineralne
 • ocenia jakość materiału siewnego
 • przygotowuje materiał siewny do siewu
 • planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych
 • wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych
 • rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych
 • dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin
 • dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej
 • prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym
 • stosuje ekologiczne metody uprawy roślin
 • przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego
 • przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży
 • prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.

2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej

Słuchacz:

 • określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich
 • określa procesy życiowe zachodzące w organizmach zwierząt gospodarskich
 • rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich
 • określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich
 • rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich
 • przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze
 • analizuje wpływ racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne
 • dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej
 • wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich
 • wykonuje prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich
 • określa warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich
 • prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności
 • rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich
 • przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotem zwierzętami gospodarskimi
 • stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej
 • przygotowuje zwierzęta do aukcji, pokazów i wystaw
 • przygotowuje zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży
 • prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.

3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

Słuchacz:

 • posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz normami i katalogami
 • rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych
 • obsługuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
 • obsługuje urządzenia wodociągowe stosowane w budynkach inwentarskich
 • obsługuje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne
 • dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie
 • przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia
 • przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin
 • wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.

KURS 2 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

1. Organizowanie produkcji roślinnej

Słuchacz:

 • przewiduje pogodę na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody
 • posługuje się przyrządami meteorologicznymi
 • wykonuje przeglądy techniczne urządzeń melioracyjnych oraz planuje ich konserwację i naprawę
 • planuje sposoby przeciwdziałania procesom degradacji i dewastacji gleb
 • projektuje zmianowania roślin w zależności od warunków klimatyczno-glebowych
 • planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin uprawnych
 • dobiera maszyny i narzędzia do rodzaju zabiegów uprawowych z uwzględnieniem wymagań roślin uprawnych
 • dobiera technologie produkcji roślin uprawnych oraz produkcji pasz na użytkach zielonych
 • prowadzi plantacje nasienne
 • organizuje proces produkcji roślinnej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności
 • organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów roślinnych z zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa żywności
 • planuje produkcję roślinną w gospodarstwie rolnym na podstawie analizy ekonomicznej
 • nadzoruje realizację zadań w zakresie produkcji roślinnej
 • stosuje przepisy prawa dotyczące nasiennictwa, ochrony środowiska, ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności
 • korzysta z programów komputerowych do wspomagania organizacji i kontroli procesu produkcji roślinnej.

2. Organizowanie produkcji zwierzęcej

Słuchacz:

 • określa funkcje oraz znaczenie narządów i układów organizmu zwierząt gospodarskich
 • określa warunki niezbędne do zabezpieczenia dobrostanu zwierząt gospodarskich
 • analizuje uwarunkowania produkcji zwierzęcej oraz wymogi dobrostanu zwierząt gospodarskich
 • dobiera rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich do określonych warunków gospodarstwa i technologii produkcji
 • organizuje prace związane z rozrodem zwierząt gospodarskich
 • określa fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt gospodarskich
 • ustala normy żywienia i dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich
 • analizuje wpływ racjonalnego żywienia oraz warunków zoohigienicznych na zdrowie zwierząt gospodarskich
 • planuje i organizuje prace związane z konserwowaniem i przechowywaniem pasz
 • organizuje prace związane z przygotowaniem i zadawaniem pasz
 • organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów zwierzęcych z zachowaniem norm jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa żywności
 • prowadzi prace hodowlane w gospodarstwie rolnym
 • określa wpływ chowu i hodowli zwierząt na środowisko naturalne
 • organizuje produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności
 • planuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie rolnym na podstawie rachunku ekonomicznego
 • nadzoruje realizację zadań wykonywanych w produkcji zwierzęcej
 • korzysta z programów komputerowych wspomagających organizację i nadzorowanie produkcji zwierzęcej.