KURS 1 - Organizacja i nadzorowanie transportu

1. Planowanie realizacji procesów transportowych

Słuchacz:

 • określa zadania transportowe
 • rozróżnia rodzaje usług transportowych
 • opracowuje plan realizacji usługi transportowej
 • dobiera środki techniczne i środki transportu do realizacji usług transportowych
 • stosuje przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków
 • wyznacza parametry realizacji usług transportowych
 • wyznacza zakres i sposoby realizacji usług transportowych.

2. Przygotowywanie ładunków do transportu

Słuchacz:

 • rozróżnia rodzaje ładunków transportowych
 • rozróżnia rodzaje jednostek ładunkowych
 • formuje jednostki ładunkowe
 • dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta
 • przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu
 • dobiera rodzaj, zakres i technologię czynności manipulacyjnych
 • opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres
 • dobiera sposób zabezpieczania ładunku
 • stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotyczących przygotowania i zabezpieczania ładunku w transporcie.

3. Przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych

Słuchacz:

 • dobiera środki techniczne do realizacji procesów transportowych
 • stosuje przepisy prawa dotyczące technicznych środków realizacji procesów transportowych
 • ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa
 • prowadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym.

4. Prowadzenie dokumentacji spedycyjno-transportowej

Słuchacz:

 • stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji transportowej i spedycyjnej
 • stosuje przepisy prawa dotyczące przewozów
 • określa zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora
 • stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych
 • wybiera rodzaj i zakres ubezpieczenia ładunku
 • przestrzega procedur dotyczących przyjęcia i przekazania towaru
 • sporządza dokumenty spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku obcym.
 • 5. Nadzorowanie realizacji procesów transportowych
 • Słuchacz:
 •  stosuje przepisy prawa dotyczące pracy w transporcie
 • nadzoruje przebieg procesu transportowego wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków
 • nadzoruje pracę kierowców i załóg pojazdów zgodnie z przepisami
 • stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji i wymiany danych
 • ocenia zgodność realizacji procesów transportowych z procedurami jakości w transporcie i spedycji.

KURS 2 - Obsługa klientów i kontrahentów

1. Prowadzenie korespondencji i negocjacji

Słuchacz:

 • analizuje oferty kontrahentów sporządzone w języku polskim i języku obcym
 • przygotowuje ofertę usług spedycyjnych w języku polskim i języku obcym
 • sporządza korespondencję handlową w języku polskim i języku obcym
 • przestrzega procedur dotyczących zakupu towarów i usług
 • dobiera formułę Incoterms do warunków wykonania zlecenia
 • dobiera metody negocjacji do rodzaju usługi lub wymagań kontrahenta
 • dobiera instrumenty marketingowe do rodzaju usługi lub wymagań klienta
 • wybiera dostawców i podwykonawców
 • dobiera sposób i zakres obsługi do potrzeb klienta
 • sporządza umowy o świadczenie usług w języku polskim i języku obcym
 • przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji.

2. Kalkulowanie cen usług spedycyjno-transportowych

Słuchacz:

 • stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji rozliczeniowej
 • analizuje koszty spedycyjno-transportowe
 • ustala ceny i taryfikatory usług spedycyjnych
 • różnicuje ceny usług spedycyjnych
 • stosuje przepisy prawa podatkowego
 • przestrzega zasad opłacania należności przewozowych
 • analizuje wskaźniki statystyczne stosowane do oceny efektywności usług spedycyjnych.