Typowe stanowiska pracy

Absolwent kursu kwalifikacyjnego kształcącego w zawodzie technik rachunkowości może być zatrudniony w:

 • biurach rachunkowych
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych
 • bankach
 • zakładach i towarzystwach ubezpieczeniowych
 • jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych
 • urzędach skarbowych
 • urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Nabyte w trakcie kształcenia umiejętności umożliwią również pracę w komórkach finansowo-księgowych, na stanowiskach pracy biurowej. Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zadania zawodowe

Podstawowe zadania zawodowe technika rachunkowości obejmują:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • kontrolę dokumentów księgowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowywanie ich do weryfikacji
 • przechowywanie dokumentacji księgowej
 • wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych
 • dokonywanie rozliczeń finansowych
 • nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań oraz ściąganie należności i roszczeń
 • wykonywanie podstawowych czynności biurowych
 • obsługę komputera.

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent kursu powinien umieć:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, prawa, statystyki, finansów i sprawozdawczości
 • korzystać z różnych źródeł prawa
 • interpretować ogólne prawa ekonomiczne oraz stosować zasady rachunku ekonomicznego
 • stosować zasady organizacji pracy, w tym organizować pracę własną i zespołową
 • szacować i weryfikować wyniki obliczeń
 • sporządzać protokoły, sprawozdania, notatki służbowe oraz redagować telegramy i telefonogramy
 • prowadzić korespondencję w typowych sprawach osobowych, finansowych i handlowych w języku polskim i obcym
 • pisać na maszynie
 • obsługiwać typowe maszyny i urządzenia biurowe
 • posługiwać się wybranym edytorem tekstu
 • obsługiwać wybrane programy komputerowe: finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe, statystyczne, finansowo-ekonomiczne
 • gromadzić i przygotowywać informacje niezbędne w zarządzaniu, z wykorzystaniem komputera
 • korzystać z opracowań statystycznych i innych źródeł danych
 • opracowywać i prezentować materiał statystyczny
 • prowadzić typowe sprawy wynikające ze współpracy przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi, organami organizacji rządowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami krajowymi oraz z podmiotami zagranicznymi
 • obliczać i odprowadzać podatki
 • prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję przychodów
 • prowadzić negocjacje w typowych kwestiach wynikających z rodzaju działalności przedsiębiorstwa
 • sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa oraz plany finansowe
 • stosować podstawowe metody analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, w tym finansową
 • obliczać i interpretować miary i wskaźniki
 • posługiwać się rachunkiem procentowym, odsetkowym i dyskontowym
 • wykorzystywać w praktyce znajomość podstawowych zagadnień ekonomicznych dotyczących systemu finansowego: państwa i jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i instytucji finansowych, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, środków specjalnych jednostek budżetowych, funduszy celowych oraz teorii pieniądza i funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych
 • organizować i prowadzić rachunkowość w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, instytucjach finansowych, zakładach ubezpieczeń i jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego
 • sporządzać, kontrolować i dekretować dokumenty księgowe
 • ewidencjonować zmiany zachodzące w majątku i kapitałach oraz ustalać wynik finansowy
 • interpretować zapisy księgowe dokonywane w różnych formach, również z wykorzystaniem komputerowej techniki obliczeniowej
 • sporządzać zestawienia obrotów i sald
 • sporządzać podstawowe sprawozdania finansowe i dokonywać ich analizy
 • stosować marketingową strategię działania
 • posługiwać się podstawowymi narzędziami rachunkowości zarządczej
 • wykorzystywać nowoczesne metody i techniki rachunkowości, w tym rachunkowość informatyczną
 • realizować potrzebę ustawicznego doskonalenia się, aktualizowania wiadomości i umiejętności
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz wymagań ergonomii
 • stosować zasady etyki zawodowej.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów
 • dobry stan zdrowia
 • dobra pamięć
 • spostrzegawczość
 • zamiłowanie do porządku
 • dokładność, wytrwałość i systematyczność w działaniu
 • umiejętność współdziałania w grupie.

KWALIFIKACJE DO ZALICZENIA W ZAWODZIE:

 1. Prowadzenie rachunkowości
 2. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych