Szkoła policealna

EuroConsulting

Spełniamy Państwowe standardy kształcenia, dzięki czemu posiadamy uprawnienia szkoły publicznej.

Wszystkie kierunku realizujemy w trybie kształcenia zaocznego (zajęcia co 2 tygodnie w soboty i niedziele). Wystawiamy zaświadczenia na potrzeby ZUS oraz podpisujemy umowę o świadczenie usług edukacyjnych z każdym słuchaczem, dzięki której gwarantujemy stabilne warunki kształcenia

Ponadto zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę przyjaznych wykładowców
 • materiały w wersji elektronicznej
 • nielimitowany dostęp do ksero
 • rzetelne przygotowanie do egzaminu zawodowego

 

Po ukończeniu nauki w naszej Szkole Policealnej otrzymasz:

 • dyplom TECHNIKA w atrakcyjnym na rynku pracy zawodzie
 • certyfikat EUROPASS potwierdzający Twoje kwalifikacje na terenie całej Unii Europejskiej.

Prawa i obowiązki słuchacza (pdf)

Zasady oceniania i egzaminowania (pdf)

Technik bhp - 1,5 roku

Dowiedz się więcej >

Technik rachunkowości - 2 lata

Dowiedz się więcej >

Terchnik administracji - 2 lata

Dowiedz się więcej >

Warunki przyjęcie i opłaty

Dowiedz się więcej >

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Opis pracy w zawodzie

Technicy bezpieczeństwa i higieny pracy mogą podejmować prace w przedsiębiorstwach produkcyjnych i naprawczych w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą

Plan nauczania
Technik BHP.pdf

szkoły dla dorosłych w Oleśnicy

Podanie do szkoły.pdf

-liceum dla dorosłych Oleśnica

Podanie do szkoły.doc

szkoła zaoczna w Oleśnicy

Zadania zawodowe

Do typowych zadań zawodowych technika bezpieczeństwa i higieny pracy należą:

 • ocenianie i kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie
 • prowadzenie doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • ustalanie zgodności z wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku
 • rozwiązywanie problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • ocenianie ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy oraz określanie sposobów ich ograniczenia i eliminowania
 • ustalanie okoliczności, przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych
 • prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia absolwent powinien umieć:

 • sporządzać bieżące i okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące normy oraz przepisy ogólne i szczegółowe
 • formułować propozycje przedsięwzięć prawno-organizacyjnych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • uczestniczyć w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju przedsiębiorstwa, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • rozwiązywać bieżące problemy techniczne i organizacyjne w przedsiębiorstwie związane z bezpieczeństwem pracy i ergonomią
 • ustalać zgodność oddawanych do użytku obiektów i urządzeń technicznych z dokumentacją projektową i wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • oceniać wytwarzane wyroby pod względem bezpieczeństwa pracy i ergonomii
 • identyfikować zagrożenia oraz oceniać i redukować ryzyko zawodowe występujące w środowisku pracy
 • ustalać okoliczności i przyczyny wypadków, sporządzać dokumentację powypadkową oraz formułować odpowiednie wnioski profilaktyczne
 • prowadzić rejestr i przechowywać dokumentację dotyczącą wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy
 • oceniać ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • współdziałać z państwowymi i społecznymi organami nadzoru nad warunkami pracy oraz laboratoriami badań środowiska pracy
 • współdziałać ze służbami pracowniczymi, społeczną inspekcją pracy, komisją bezpieczeństwa i higieny pracy oraz związkami zawodowymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • kontrolować stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sporządzać sprawozdania i protokoły pokontrolne
 • doradzać w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • rozpowszechniać wiedzę na temat kultury bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i osób kierujących pracownikami w organizacji
 • prowadzić szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku przy pracy
 • kierować zespołem pracowników
 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz doradztwa specjalistycznego
 • prowadzić działalność gospodarczą.

Technik rachunkowości

Opis pracy w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości może być zatrudniony w biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, bankach, zakładach i towarzystwach ubezpieczeniowych, jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, urzędach skarbowych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostkach organizacyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej

Plan nauczania Technik Rachunkowości.pdf

kursy kwalifikacyjne w Oleśnicy

Podanie do szkoły.pdf

szkoły dla dorosłych w Oleśnicy

Podanie do szkoły.doc

liceum dla dorosłych Oleśnica

Zadania zawodowe

Podstawowe zadania zawodowe technika rachunkowości obejmują:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • kontrolę dokumentów księgowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowywanie ich do weryfikacji
 • przechowywanie dokumentacji księgowej
 • wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych
 • dokonywanie rozliczeń finansowych
 • nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań oraz ściąganie należności i roszczeń
 • wykonywanie podstawowych czynności biurowych
 • obsługę komputera.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów
 • dobry stan zdrowia
 • dobra pamięć
 • spostrzegawczość
 • zamiłowanie do porządku
 • dokładność, wytrwałość i systematyczność w działaniu
 • umiejętność współdziałania w grupie.

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkolenia powinien umieć:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, prawa, statystyki, finansów i sprawozdawczości
 • korzystać z różnych źródeł prawa
 • interpretować ogólne prawa ekonomiczne oraz stosować zasady rachunku ekonomicznego
 • stosować zasady organizacji pracy, w tym organizować pracę własną i zespołową
 • szacować i weryfikować wyniki obliczeń
 • sporządzać protokoły, sprawozdania, notatki służbowe oraz redagować telegramy i telefonogramy
 • prowadzić korespondencję w typowych sprawach osobowych, finansowych i handlowych w języku polskim i obcym
 • pisać na maszynie
 • obsługiwać typowe maszyny i urządzenia biurowe
 • posługiwać się wybranym edytorem tekstu
 • obsługiwać wybrane programy komputerowe: finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe, statystyczne, finansowo-ekonomiczne
 • gromadzić i przygotowywać informacje niezbędne w zarządzaniu, z wykorzystaniem komputera
 • korzystać z opracowań statystycznych i innych źródeł danych
 • opracowywać i prezentować materiał statystyczny
 • prowadzić typowe sprawy wynikające ze współpracy przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi, organami organizacji rządowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami krajowymi oraz z podmiotami zagranicznymi
 • obliczać i odprowadzać podatki
 • prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję przychodów
 • prowadzić negocjacje w typowych kwestiach wynikających z rodzaju działalności przedsiębiorstwa
 • sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa oraz plany finansowe
 • stosować podstawowe metody analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, w tym finansową
 • obliczać i interpretować miary i wskaźniki
 • posługiwać się rachunkiem procentowym, odsetkowymi dyskontowym
 • wykorzystywać w praktyce znajomość podstawowych zagadnień ekonomicznych dotyczących systemu finansowego: państwa i jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i instytucji finansowych, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, środków specjalnych jednostek budżetowych, funduszy celowych oraz teorii pieniądza i funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych
 • organizować i prowadzić rachunkowość w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, instytucjach finansowych, zakładach ubezpieczeń i jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego
 • sporządzać, kontrolować i dekretować dokumenty księgowe
 • ewidencjonować zmiany zachodzące w majątku i kapitałach oraz ustalać wynik finansowy
 • interpretować zapisy księgowe dokonywane w różnych formach, również z wykorzystaniem komputerowej techniki obliczeniowej
 • sporządzać zestawienia obrotów i sald
 • sporządzać podstawowe sprawozdania finansowe i dokonywać ich analizy
 • stosować marketingową strategię działania
 • posługiwać się podstawowymi narzędziami rachunkowości zarządczej
 • wykorzystywać nowoczesne metody i techniki rachunkowości, w tym rachunkowość informatyczną
 • realizować potrzebę ustawicznego doskonalenia się, aktualizowania wiadomości i umiejętności
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz wymagań ergonomii
 • stosować zasady etyki zawodowej.

Technik administracji

Typowe stanowiska pracy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji może być zatrudniony w organach administracji rządowej, administracji specjalnej, jednostkach samorządu terytorialnego: w urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich i gminnych, a także w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach, zakładach usługowych.

Plan nauczania Technik Administracji.pdf

szkoła zaoczna w Oleśnicy

Podanie do szkoły.pdf

kursy kwalifikacyjne w Oleśnicy

Podanie do szkoły.doc

szkoły dla dorosłych w Oleśnicy

Zadania zawodowe

Zadania zawodowe technika administracji obejmują:

 • gromadzenie dokumentacji i informacji ekonomicznych i statystycznych
 • prowadzenie dokumentacji stosowanej w administracji publicznej
 • opracowywanie projektów aktów prawnych
 • rozpatrywanie wniosków w sprawach administracyjnych i pracowniczych
 • załatwianie skarg, wniosków i zażaleń kierowanych przez instytucje i osoby fizyczne
 • przyjmowanie wniosków oraz dokumentów koniecznych do wydania decyzji i postanowień
 • organizowanie spotkań służbowych
 • sporządzanie sprawozdań i protokołów ze spotkań służbowych
 • przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji
 • prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej
 • zestawianie danych statystycznych służących do analiz i sprawozdań statystycznych.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • dobry stan zdrowia
 • zrównoważenie emocjonalne
 • zdolność koncentracji
 • podzielność uwagi
 • kultura osobista
 • uczciwość, sumienność i rzetelność
 • wrażliwość na sprawy ludzkie i problemy społeczne
 • kreatywność.

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:

 • interpretować normy prawne
 • stosować zasady praworządności
 • posługiwać się źródłami prawa
 • określać formy działania administracji
 • załatwiać indywidualne sprawy administracyjne
 • przygotowywać projekty aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu
 • przygotowywać projekty umów cywilnoprawnych
 • gromadzić i wykorzystywać informacje niezbędne w procesach decyzyjnych
 • stosować zasady organizacji i zarządzania
 • posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowej
 • posługiwać się dokumentacją księgową
 • prowadzić ewidencję finansowo-księgową jednostek sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstw
 • sporządzać sprawozdania finansowe, statystyczne i budżetowe
 • organizować pracę własną i w zespołach
 • podejmować decyzje samodzielnie
 • przyjmować i załatwiać interesantów
 • stosować zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach
 • przyjmować i segregować dokumenty
 • przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzić korespondencję biurową
 • przygotowywać spotkania służbowe
 • stosować zasady kultury etyki zawodowej
 • posługiwać się językiem obcym
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii
 • udzielać pierwszej pomocy osobom w stanach zagrożenia życia i zdrowia
 • kreować wizerunek urzędu, przedsiębiorstwa.

Warunki przyjęcia i opłaty

1. Niezbędne dla przyjęcia Słuchacza do Szkoły Policealnej jest:

a) wiek 18 lat (już ukończone lub będzie ukończone w roku kalendarzowym, w którym kandydat zapisuje się do szkoły)
b) podanie (możesz je pobrać tu lub w siedzibie Naszej firmy) 
c) dwa zdjęcia
d) świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły średniej
​e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w danym zawodzie (skierowanie na badanie otrzymujesz od nas przy zapisie).

2. Jeżeli nie posiadasz jeszcze świadectwa, ale chcesz zapewnić sobie miejsce w naszej szkole, uzupełnij formularz rezerwacyjny.

Dzięki temu miejsce będzie czekało na ciebie. Podanie rezerwacyjne służy tylko do zarezerwowania sobie miejsca on-line, ale nie jest równoznaczne z zapisaniem się do szkoły.

Podanie Rezerwacyjne

3. Czesne.

Dla każdego kierunku oferowanego w Naszej szkole czesne wynosi jedynie 150 zł i jest płatne przez 10 miesięcy roku szkolnego. Można je wpłacić w sekretariacie szkoły, lub na konto bankowe:

PKO BP S.A. 55 1020 5297 0000 1602 0056 2934

Druk do przelewu (pdf)

Pamiętaj!

Formalne przyjęcie jest możliwe dopiero po dostarczeniu osobiście lub listownie dokumentów z pkt.: 1b, 1c i 1d.

Za nic więcej nie płacisz. Dostęp do ksero, materiałów multimedialnych a także egzaminy są bezpłatne!

EuroConsulting

ul. Paderewskiego 2
56-400 Oleśnica 

Godziny otwarcia

Sekretariat:
pn. - czw.: 8:00 - 18:00
pt.: 8:00 - 16:00

Biuro Dyrektora:
pn. - czw.: 16:00 - 18:00
​pt.: 9:00 - 15:00

Telefon

biuro w Oleśnicy:
+48 (71) 798 91 40

sekretariat:
+48 509 421 061

dyrektor szkół:
+48 501 607 428

z-ca dyrektora:
+48 ​501 714 202

EuroConsulting