Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w EuroConsulting.
Polsko-Niemieckie Centrum Edukacji Biznesu s.c. w związku z relacjami biznesowymi oraz podjętym kontaktem

1. Kto jest administratorem Państwa Danych Osobowych?

Niniejsza informacja dotyczy spółki cywilnej EuroConsulting Polsko – Niemieckie Centrum Edukacji Biznesu s.c. Wojciech Cieśliński i Kazimierz Gębuś z siedzibą w Oleśnicy oraz następujących placówek oświatowych:
a. „EUROCONSULTING” Polsko – Niemieckie Centrum Edukacji Biznesu. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Oleśnicy, ul. Paderewskiego 2;
b. „EUROCONSULTING’ Centrum Kształcenia Dorosłych. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Oleśnicy, ul. Paderewskiego 2.

Co do zasady w ramach każdego z wyżej wymienionych podmiotów dochodzi do samodzielnego decydowania o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych („Dane Osobowe”) – w przypadku spółki cywilnej odpowiada za to każdy ze wspólników, a w zakresie przetwarzania związanego z funkcjonowaniem szkół, ich dyrektorzy, tj. w obu przypadkach Wojciech Cieśliński. Oznacza to, że każdy z tych podmiotów jest odrębnym administratorem („Administrator”) – w zależności od tego, w związku z działalnością którego podmiotu (spółki lub szkoły) zawierają Państwo umowę, prowadzą relacje biznesowe, z reguły odpowiednia osoba wskazana powyżej będzie administratorem Państwa Danych Osobowych. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do każdego ze wspomnianych podmiotów w zakresie, w jakim są oni Administratorami, przy czym w większości procesów zachodzących w ramach prowadzonej działalności będą to Wojciech Cieśliński oraz Kazimierz Gębuś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EuroConsulting Polsko – Niemieckie Centrum Edukacji Biznesu s.c.

Może się również zdarzyć, że któryś ze wspólników wykonuje czynności dla jednej ze szkół, np. z kwestiami organizacyjnym - w takim wypadku wspólnik wykonujący te prace nie staje się jednak Administratorem Państwa danych osobowych, lecz przetwarza je na podstawie umowy powierzenia, którą zawarła z Administratorem.   

2. Jak przetwarzamy Dane Osobowe?

Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Administrator oświadcza, że dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:

a. przetwarza Dane Osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
b. zbiera Dane Osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c. Dane Osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d. Dane Osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e. przechowuje Dane Osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
f. przetwarza Dane Osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych

3. Kiedy przetwarzamy Dane Osobowe?

Państwa Dane Osobowe mogą być przetwarzane w związku z wieloma sytuacjami: (i) jeśli udostępnili nam Państwo swoje Dane Osobowe osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. poprzez skierowanie zapytania / oferty mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej); (ii) w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy; (iii) gdy pozyskaliśmy Państwa Dane Osobowe z innych źródeł (np. od firmy, z którą Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem / klientem, w tym innego Administratora wymienionego w niniejszym dokumencie).

4. Przetwarzanie związane z relacjami biznesowymi i kontaktem

a. Jakie Dane Osobowe przetwarzamy?

Jako Administrator przetwarzamy Dane Osobowe naszych uczniów oraz partnerów biznesowych i ich pracowników / współpracowników, Dane Osobowe innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów lub nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej czy formularzy na naszej stronie internetowej. 

W związku ze wspomnianymi relacjami możemy przetwarzać następujące Dane Osobowe: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane Osobowe przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

Powyższe Dane Osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, a także od innych osób, np. od Państwa pracodawców / zleceniodawców.

b. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych Osobowych?

W związku z powyższymi relacjami przetwarzamy Dane Osobowe w następujących celach:

- nawiązania współpracy i zawarcia umowy;
- wykonywania zawartej umowy, w tym jej rozliczenia;
- udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
- marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług Administratora;
- obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń;
- wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych, księgowych).

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora jest:

- niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą;
- realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
- prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Podanie Danych Osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji. 

c. Jak długo będą przetwarzane Dane Osobowe?

Dane Osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest nasz uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Państwa Dane Osobowe udostępnione w ramach kontaktu z nami, będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Państwem, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że analogicznie do informacji powyżej przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania lub do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Kto jest odbiorcą Danych Osobowych?

Państwa Dane mogą zostać przekazane podmiotom, które pomagają nam prowadzić komunikację z naszymi kontrahentami i klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), pomagają nam prowadzić stronę internetową, pomagają w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także firmom realizującym przesyłki, podmiotom obsługującym płatności (operatorom płatności internetowych lub bankom) oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, przeprowadzają audyty, doradcom zewnętrznym, etc.

W przypadku przetwarzania związanego z funkcjonowaniem szkół Państwa Dane Osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom, które pomagają w zarządzaniu szkołą, np. w sprawach administracyjnych i organizacyjnych, w tym w komunikacji z podmiotami trzecimi, a czasami również kontrahenci, np. obsługujący windykację należności.

5. Jakie prawa Państwu przysługują?

W każdym przypadku mają Państwo prawo do:

a. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane),
b. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);
c. usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
d. przenoszenia Danych Osobowych które dostarczyli Państwo Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
e. wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

EuroConsulting

ul. Paderewskiego 2
56-400 Oleśnica 

Godziny otwarcia

Sekretariat:
pn. - czw.: 8:00 - 18:00
pt.: 8:00 - 16:00

Biuro Dyrektora:
pn. - czw.: 16:00 - 18:00
​pt.: 9:00 - 15:00

Telefon

biuro w Oleśnicy:
+48 (71) 798 91 40

sekretariat:
+48 509 421 061

dyrektor szkół:
+48 501 607 428

z-ca dyrektora:
+48 ​501 714 202

EuroConsulting